ASG banner

De Brug van de Vriendschap voor Ieper - 8-9-10 Juni

English Français Deutsche

De Ambachtelijke Smedersgilde van België organiseert dit jaar een nieuw project in Ieper op 8-9-10 juni (2018). Dit project is een decoratieve brug met als naam : Brug van de Vriendschap.

Nu het volledige programma voor het evenement beschikbaar is, nodigen we degenen die geïnteresseerd zijn in deelname uit om zich per e-mail te registreren, zoals hieronder beschreven. Daar is een Facebook evenement voor uw agenda.

In de ronde leuning die voor de brug staat gaan we de openingen opvullen met gesmeede balusters die gemaakt zijn naar eigen ontwerp van de smid . Iedereen kan zijn fantasie de vrije loop laten.

De leuningen op de brug : er zijn 14 openingen die we zoude laten opvullen door de aanwezige smeden gedurende het event. Sommige van de 14 openingen kunnen we nog onderverdelen , zodanig dat er ook kleine stukken kunnen gesmeed worden door 1-2 of 3 smeden die in groep werken. Daarna zullen de kunstwerken in de voorziene openingen geplaatst worden tijdens het event.

De maquette

Dit is het model van de geplande Friendship Bridge die zojuist gebouwd is door Luc Vandecastele, Marnix Carlier, en Kevin Broeders. Een eerste post op Facebook laat zien hoe het model werd gebouwd, dit is om het eindproduct te laten zien.

left side view of model

Programma

Vrijdag 8 Juni
09 uur tot 18 uur smeden
18 uur Officiele Opening
Zaterdag 9 Juni
09 tot 19 uur smeden
Zondag 10 Juni
09 uur tot 17 uur smeden
17 uur Afsluitingsceremonie + bekendmaking winnaars ontwerpen zitbanken aan Poppy Monument te Langemark-Poelkapelle.
Elke dag
09 tot 17 uur kindersmeding

Leden mogen stukken meebrengen om tentoon te stellen.

Location

Dit jaar heeft de stad Ieper ons vriendelijk toegestaan om het park op het Zaalhof te gebruiken voor uw smithing-evenement. Het is gelegen in het stadsdeel Sint-Pieters Wijk, zoals te zien op deze kaart:

Registratie

Mail je registratie voor dit Ambachtelijke Smedersgilde (ASG) evenement naar: Luc Van de Casteele op info@smederij-lucvandecasteele.be.

Geef de namen op van iedereen in uw groep die aanwezig zal zijn, en welke personen deelnemen aan het smeedwerk, en met de data waarop iedereen aanwezig zal zijn.

Maaltijd Dienst

Bestellingen voor maaltijdservice moeten worden ontvangen en betaald, in afwachting van het evenement! Vermeld in uw registratiebrief de naam (namen) van degenen voor wie u maaltijden bestelt en de data woe eten.

                            ASG-leden Niet-leden
  * Vrijdagavond diner:   20 €   30 €
  * Zaterdagavond diner:   20 €   30 €
  * Zondaglunch (12.00 uur): 20 €   30 €

Voor degenen die liever hun eigen alternatieven vinden, zijn er verschillende restaurants en cafés dichtbij op het Groote Markt. Ieder dag is er een worstenkraam voordieu voor iedere aanweldige.

We moeten voor 15 mei 2018 betaling voor maaltijden ontvangen, zodat uw bestelling op de dag beschikbaar is. Dit zijn onze bankgegevens voor elektronische overdracht:
Ambachtelijke Smedersgilde
IBAN nr: BE 98 0682 2501 7593
BIC: GKCCBEBB

Overnachting in Ieper

Deelnemers moeten tijdens het evenement hun eigen huisarrangementen maken, gelukkig zijn er in Ieper veel opties!

Voor degenen die smeden met ons

Als u zelf uw spullen mee kunt brengen;

veiligheidsspullen
laarzen, handschoenen, kleding en schort
gereedschap
en, indien mogelijk, vuur en aambeeld
Kolen en metaal worden elke dag door het Gilde geleverd.

Zie je daar,
ASG Board of Directors


The "Bridge of Friendship" Blacksmithing Event for Ypres (English)

Nederlands Français Deutsche

The Blackmiths Guild of Belgium has organised a new smithing event in Ypres this year on the 8-9-10 of June (2018). This project is the construction of a decorative bridge with the name Bridge of Friendship.

Now that the full program for the event is available we invite those interested in participating to register by email, as described below. There is a Facebook event for your calendar.

In the curving rail that stands in front of the bridge are four openings to be filled by forged panels made according to each blacksmith's own design. Everyone can let his imagination run free.

There are also 14 openings along the railings of the bridge to be filled by the designs of participating smiths during the event, six squares and a triangle on each side. Some of the 14 openings may be be subdivided so that pieces smaller than a complete panel can be forged by individuals working alone, or by small groups of 2-3 smiths working together. Each artwork will be installed as it is finished.

Program

Friday June 8
9:00 till 18:00 working
18:00 Opening Ceremony
Saturday June 9
09:00 till 18:00 working
Sunday June 10
09:00 till 17:00 working
17:00 Closing Ceremony + announcement of the winner of the design competition benches for the Poppy Monument at Langemark-Poelkapelle.
Each day
09:00 till 17:00 childrens smithing area

Art Show

Participants are invited to bring examples of their work for display.

Registration

Mail your registration for this Ambachtelijke Smedersgilde (ASG) event to : Luc Van de Casteele at info@smederij-lucvandecasteele.be.

Please give the names of everyone in your party who will attend, and which persons will be participating in the forging work, along with the dates everyone will be attending.

Meal Service

Orders for meal service need to be received, and paid for, in advance of the event! Please include the name(s) of those you are ordering meals for, and the dates they will be eating with us, in your registration letter.

                ASG Members  Non Members
 * Friday evening diner :   20 €      30 €
 * Saturday evening diner :  20 €      30 €
 * Sunday lunch (12 noon) :  20 €      30 €

For those who prefer to find their own alternatives, there are several restaurants and cafes close by at the Groote Markt. Every day there is a sausage stall provided for every attendee.

We need to receive payment for meals before 15 may 2018 for your order to be available on the day. Here are our banking details for electronic transfer:
Ambachtelijke Smedersgilde
IBAN nr: BE 98 0682 2501 7593
BIC: GKCCBEBB

Spending the night in Ypres

Attendees need to make their own arrangements for housing during the event, fortunately there there are a lot of options in Ypres !

For those Forging with Us

If you can please bring your own gear with you;

safety gear
boots, gloves, clothing and apron
tools
hammers, tongs, angle grinder, etc.
and, if possible, fire and anvil

Coal and metal will be provided by the Guild each day.

See you there,
ASG Board of Directors


Le pont de l'amitié pour Ypres (français) 8-9-10 Juin

Nederlands English Deutsche

La guilde des forgerons de Belgique dirige un nouveau projet à Ypres cette année le 8-9-10 juin (2018). Ce projet est la construction d'un pont décoratif dédié à l'amitié, à installer dans le parc entre la gare et le marché d'Ypres.

Maintenant que le programme complet de l'événement est disponible, nous invitons les personnes intéressées à s'inscrire par courrier électronique, comme indiqué ci-dessous. Il y a un événement Facebook pour votre calendrier.

La rampe d'arc au pied du pont (vue sur la photo) comporte quatre ouvertures qui seront remplies par des panneaux forgés qui seront conçus et réalisés par les forgerons participants de la même manière que les panneaux des balustrades autour du mémorial de Langemark Poelkapelle.

Les garde-corps le long des côtés du pont ont 14 ouvertures, 7 de chaque côté, qui seront remplies par des panneaux construits pendant l'événement. Chaque ouverture sera divisée en sous-panneaux qui seront construits par deux, trois ou quatre forgerons travaillant en équipes.

Programme

Vendredi 8 juin
forgeage de 9h à 18h/dd>
Ouverture officielle à 18h
Samedi 9 juin
forgeage de 9h à 18h
Dimanche 10 juin
forgeage de 9h à 17h
17h Cérémonie de clôture + annonce du gagnant des bancs du concours de design pour le Monument du Coquelicot à Langemark-Poelkapelle.
Chaque jour
La zone de forgeage des enfants est ouverte de 9h à 17h

Exposition d'art

Die Teilnehmer nehmen an den Vorführungen des exemplars de leur travail teil.

Enregistrement

Envoyez votre inscription pour cet événement Ambachtelijke Smedersgilde (ASG) à: Luc Van de Casteele à info@smederij-lucvandecasteele.be.

Veuillez indiquer le nom de tous les membres de votre parti qui assisteront à la cérémonie, ainsi que les personnes qui participeront au travail de forgeage, ainsi que les dates auxquelles tout le monde participera.

Service de Dîner

Les commandes pour le service de repas doivent être reçues et payées avant l'événement! Veuillez inclure le nom des personnes pour lesquelles vous commandez des repas, ainsi que les dates auxquelles ils mangeront avec nous, dans votre lettre d'enregistrement.

                        Membres ASG non membres
  * Vendredi soir:    20 €    30 €
  * Samedi soir:     20 €    30 €
  * Dimanche midi (12h): 20 €    30 €

Pour ceux qui préfèrent trouver leurs propres alternatives, il y a plusieurs restaurants et cafés à proximité du Groote Markt. Chaque jour, il y a un stand de saucisse pour chaque participant.

Nous devons recevoir le paiement des repas avant le 15 mai 2018 pour que votre commande soit disponible le jour même. Voici nos coordonnées bancaires pour le transfert électronique:
Ambachtelijke Smedersgilde
Numéro IBAN: BE 98 0682 2501 7593
BIC: GKCCBEBB

Passer la nuit à Ypres

Les participants doivent prendre leurs propres dispositions pour le logement pendant l'événement, heureusement il y a beaucoup d'options à Ypres!

Pour ceux qui forgent avec nous

Si vous pouvez s'il vous plaît apporter votre propre équipement avec vous;

équipement de sécurité
bottes, gants, vêtements et tablier
outils
marteau, pinces, meuleuse d'angle, etc.
et, si possible, le feu et l'enclume

Le charbon et le métal seront fournis par la Guilde chaque jour.

On se voit là-bas,
Conseil d'administration d'ASG


Die Freundschaftsbrücke für Ypern (Deutsche)

Nederlands English Français

Die belgische Schmiedegilde führt dieses Jahr am 8.-10. Juni (2018) ein neues Projekt in Ypern durch. Dieses Projekt ist der Bau einer dekorativen Brücke, die der Freundschaft gewidmet ist, im Park zwischen dem Bahnhof und dem Marktplatz von Ypern installiert werden.

Jetzt, da das volle Programm für die Veranstaltung verfügbar ist, laden wir diejenigen, die an der Teilnahme interessiert sind, dazu ein, sich wie unten beschrieben per E-Mail zu registrieren. Es gibt ein Facebook-Event für Ihren Kalender.

Der Lichtbogenhandlauf am Fuß der Brücke (siehe Foto) hat vier Öffnungen, die mit Schmiedepaneelen gefüllt werden, die von den beteiligten Schmieden in ähnlicher Weise entworfen und ausgeführt werden wie die Geländer um das Denkmal in der Langemark Poelkapelle.

Die Geländer an den Seiten der Brücke haben 14 Öffnungen, 7 auf jeder Seite, die während der Veranstaltung mit Paneelen ausgefüllt werden. Jede Öffnung wird in Untertafeln unterteilt, die von zwei, drei oder vier in Teams arbeitenden Schmieden gebaut werden.

Programm

Freitag, 8. Juni
9.00 bis 18.00 Uhr Schmieden
18 Uhr Offizielle Eröffnung
Samstag, 9. Juni
9.00 bis 19.00 Uhr Schmieden
Sonntag 10. Juni
9.00 bis 17.00 Uhr Schmieden
17 Uhr Abschlussfeier + Bekanntgabe des Gewinners der Designwettbewerbsbänke für das Poppy Monument in Langemark-Poelkapelle.
Jeden Tag
Der Kinderschmiedebereich ist von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet

Kunstausstellung

Die Teilnehmer sind eingeladen und aufgefordert, Gegenstände ihrer eigenen Arbeit in die Galerie der Veranstaltung zu bringen.

Anmeldung

Senden Sie Ihre Anmeldung für diese Ambachtelijke Smedersgilde (ASG) an: Luc Van de Casteele unter info@smederij-lucvandecasteele.be.

Bitte geben Sie die Namen aller Personen in Ihrer Gruppe an, die teilnehmen werden und welche Personen an der Schmiedearbeit teilnehmen werden, zusammen mit den Daten, an denen alle teilnehmen werden.

Essensdienst

Bestellungen für Mahlzeiten müssen vor der Veranstaltung erhalten und bezahlt werden! Bitte geben Sie in Ihrem Registrierungsschreiben die Namen der Personen an, für die Sie Mahlzeiten bestellen, und die Daten, die sie bei uns essen werden.

                               ASG Mitglieder  Nicht Mitglieder
  * Freitag Abend Abendessen:  20 €       30 €
  * Samstag Abend Abendessen:  20 €       30 €
  * Sonntagmittag (12 Uhr):   20 €       30 €

Für diejenigen, die ihre eigenen Alternativen bevorzugen, gibt es mehrere Restaurants und Cafés in der Nähe des Groote Marktes. Jeden Tag gibt es einen Wurststand für jeden Teilnehmer.

Wir müssen die Zahlung für die Mahlzeiten vor dem 15. Mai 2018 erhalten, damit Ihre Bestellung am Tag verfügbar ist. Hier sind unsere Bankdaten für den elektronischen Transfer: Ambachtelijke Smedersgilde
IBAN Nr .: BE 98 0682 2501 7593
BIC: GKCCBEBB

Übernachten in Ypern

Die Teilnehmer müssen sich während der Veranstaltung selbst um eine Unterkunft kümmern, glücklicherweise gibt es in Ypern viele Möglichkeiten!

Für diejenigen, die mit uns schmieden

Wenn Sie bitte Ihre eigene Ausrüstung mitbringen können;

Sicherheitsausrüstung
Stiefel, Handschuhe, Kleidung und Schürze
Werkzeuge
Hammer, Zange, Winkelschleifer usw.
und, wenn möglich, Feuer und Amboss
Kohle und Metall werden jeden Tag von der Gilde zur Verfügung gestellt.

Wir sehen uns dort,
ASG Verwaltungsrat