Disclaimer & privacy

Disclaimer

Op deze website wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de activiteiten van onze vereninging zonder winstoogmerk (verder Ambachtelijke SmedersGilde vzw genoemd) en wordt u de mogelijkheid aangeboden om contact op te nemen voor meer informatie op te vragen.

Op de aangeboden informatie kan evenwel op geen enkele manier rechten worden ontleend. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze site.

Om onze bezoekers te informeren verwijzen wij ook door naar websites van anderen. Deze websites worden zorgvuldig geselecteerd. De inhoud van deze websites valt echter niet onder de verantwoordelijkheid van onze Ambachtelijke SmedersGilde vzw, vermits wij geen zeggenschap hebben over de inhoud noch de kenmerken van deze sites.

Intellectuele eigendomsrechten 

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de Ambachtelijke SmedersGilde vzw toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Ambachtelijke SmedersGilde vzw de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Ieder aangesloten lid die aan menige manifestaties deelneemt of bezoekt, geeft onbedingt automatisch en vrijwillig toelating aan de Ambachtelijke SmedersGilde vzw tot het plaatsen van beelden of foto’s van zichzelf als persoon op de site van de Gilde.

Niet-toegestaan gebruik van de website 

U verbindt zich er o.m. toe
de informatie niet wederrechtelijk te gebruikengeen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaaktde website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakterde website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of Ambachtelijke SmedersGilde vzw, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendomde website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan de Ambachtelijke SmedersGilde vzw te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Ambachtelijke SmedersGilde vzw heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Ambachtelijke SmedersGilde vzw houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat Ambachtelijke SmedersGilde vzw hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website.

Privacy

De Ambachtelijke Smedersgilde vzw respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens van deze gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen.

De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel gebruikt worden voor de goede werking van de dienstverlening. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u steeds inzage in de persoonsgegevens die u via deze website aan de Ambachtelijke SmedersGilde vzw bezorgt.

Indien u dat wenst worden deze gegevens geschrapt. Stuur hiertoe een e-mail naar het volgende E-mailadres: smedersgilde (at) gmail.com.